اغلب ما زمانی که فردی در حق‌مان خوبی می‌کند تمایل داریم جمله‌ای زیبا برای وصف قدردانی و تشکر خود برای آن فرد بنویسیم اما برای تشکر از بعضی دوستانمان زبانمان قاصر از جملات و کلمات می‌شود!امروز برای نوشتن جمله‌ای درباره …

اشتراک گذاری