هوا که سرد می شود بیشتر دل آدم برای بی خانمانها و کارتن خوابهایی که در کنار خیابانها و سطل های زباله رفت و آمد می کنند به درد می آید حال آنکه گرما، تشنگی و داغی آفتاب سوزان تابستان …
+ ادامه مطلب