سه الگو برای تدوین و اجرای توسعه صنعت گردشگری کشور عدم موفقیت برنامه جامع توریسم در ایران! محمد رجائی داشتن یک برنامه استراتژیک و نقشه‌راه برای توسعه پایدار صنعت گردشگری از جمله اهدافی ‌است که متاسفانه با وجود گذشت چند …
+ ادامه مطلب