دکتر رضا جعفری در برنامه هاشور رادیو گفت و گو با موضوع بررسی طرح اورژانس اجتماعی مدارس با بیان اینکه همه افراد و دانش آموزان دارای سو مصرف مواد مخدر در جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار ندارند افزود : وظیفه …
+ ادامه مطلب