عیسی قبادی روز چهارشنبه در آئین راه اندازی مرکزغربالگری کودکان کار و خیابان در کرج افزود: غفلت از بخش هایی از جامعه مانند کودکان کار و خیابانی پیامدهای فراوانی دارد. وی اضافه کرد: در خصوص آسیب های اجتماعی و ناهنجاری …
+ ادامه مطلب