نتایج پژوهشی نشان می‌دهد بخش زیادی از این کودکان میل به نیستی و نابودی خود دارند   هادی شریعتی؛ فعال حقوق کودک می‌گوید: نتایج یک پژوهش میدانی روی 75 کودک کار نشان داد، 50 نفر آنها میل به نیستی و …
+ ادامه مطلب