شهر دور از یک وضعیت بحرانی نیست و قدم به قدم به بروز یک بحران اجتماعی نزدیک می شود. اینها را یک عضو شورای شهر تهران می گوید که به گردهمایی سالیانه جمعیت طلوع بی نشانها برای حمایت از آسیب …
+ ادامه مطلب