صنعت توریسم فرصتی برای ایجاد رشد اقتصاد محلی محمد رجائی بیش از یک سال از ثبت بافت تاریخی شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو می‌گذرد اما شاخص‌ها و آمارها نشان می‌دهد این مساله کمک چندانی به رشد اقتصاد محلی …
+ ادامه مطلب