جعفری گفت: آموزش و پرورش تاکنون در خصوص تعرض به دانش آموزان گزارشی به ما ارائه نکرده و این موضوع جرم است. رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور اظهار کرد: با توجه به خبر تجاوز یکی از معلمان به تعدادی از دانش …
+ ادامه مطلب