هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر حذف «ارز‌مسافرتی» شنیده شد کهموجی از نگرانی را میان فعالان گردشگری و مسافران برانگیخت؛ چراکهچنین تصمیمی، از آنجا که دولت تهیه ارز از بازارهای غیررسمی را قاچاقاعلام کرده، عملا حلقه محاصره را بر سفرهای خارجی …
+ ادامه مطلب