از کشورشان رانده شده و به کشور دیگری پناه می‌برند، در حالی که کشور میزبان هم به خوبی پذیرای آنها نیست. این وصف حال کودکان اتباع بیگانه است که با وجود محرومیت‌های فراوان روزگار خود را در ایران سپری می‌کنند، …
+ ادامه مطلب