وعده دولتی برای اتصال هنرمندان و برج‌سازان

بررسی چالش‌های استفاده از صنایع‌دستی در برج‌های مناطقسه‌گانه تهران

وعده دولتی برای اتصال هنرمندان و برج‌سازان

محمد رجائی

رفع مشکلات اقتصادی، حمایت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری، وزارت مسکن و شهرداری برای زنده نگه‌داشتن صنایع‌دستیایرانی در ساختمان‌های شهری، تلاش برای هدایت سلیقه مردم، کم کردنفاصله و ایجاد ارتباط بین برج‌سازان و هنرمندان صنایع‌دستی از طریقایجاد واسطه‌های قوی، برگزاری مسابقات جهت حمایت از معمارها وهنرمندان ایرانی، ایجاد خانه‌های ایرانی در تمام استان‌های کشور وازجمله مواردی بود که روز گذشته در نخستین نشست تخصصی معاونتصنایع‌دستی با بیش از ۳۰برج‌ساز برجسته مناطق یک تا ۳شهر تهرانبه‌منظور اهمیت به‌کارگیری صنایع‌دستی و هنر‌های تجسمی در معماریمعاصر ایران مطرح شد. در این نشست قرار شد معاون رئیس‌جمهوری ومعاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی این موضوع را به شکلجدی‌تری دنبال‌کنند و به برج‌سازان حاضر در این جلسه قول مساعد جهتحمایت و پیگیری در این زمینه دادند؛ با این هدف که روح هنر ایرانی درساختمان‌های تازه‌ساز پایتخت و سپس کشور دمیده شود. برج‌سازانمطرح کشور مخاطبان اصلی این نشست بودند که تلاش کردند در اینجلسه موانع و مشکلات و دلایل جای خالی هنر و صنایع‌دستی ایرانی رادر ساختمان‌های درحال ساخت مطرح کنند. جلال صادقی، یکی از فعالانصنعت ساختمان‌ با اشاره به چالش‌های مختلف اقتصادی موجود در اینصنعت، بهره‌گیری از صنایع دستی در ساختمان‌سازی را نیز در چنینشرایطی دشوار دانست و گفت: «بسیاری از همکاران ما از جنس‌هایچینی، ترک وبدون کیفیت استفاده می‌کنند. سازمان میراث‌فرهنگی بایدهنرهای سنتی را زنده نگه‌دارد و تحریک سلیقه مشتری‌ها برعهده سازمانمیراث‌فرهنگی است. درواقع اگر محصولات باکیفیت ایرانی ساخته‌ شود ماهم در ساختمان‌ها استفاده می‌کنیم

یکی دیگر از برج‌سازان پایتخت، ایجاد کارگروه مشترک با حضورهنرمندان و برج‌سازان را بهترین راهکار در این زمینه دانست و گفت: «باید با حضور برج‌سازان و ساختمان‌سازان کارگروهی تشکیل شود تافاصله بین صنایع‌دستی و سازندگان مراکز خرید را کم کنیم و به صاحبانمراکز خرید این نوید را بدهیم که می‌توانند در شرایطی که حمایت ازکالای ایرانی و اشتغال شعارمان است آن را به عمل تبدیل کنند. در اینکارگروه‌ها می‌توانیم تولیدکنندگان را با تنوع محصولات صنایع‌دستی‌شانبه سازنده‌ها معرفی کنیمپیمان اسکندری نیز یکی از دیگر ازبرج‌سازان، در این‌باره شهرداری را یک مانع معرفی کرد و گفت: «برج‌سازان تهران تلاش می‌کنند تا از هنرهای سنتی کشور استفاده کنند؛چراکه خواسته مردم این است، اما برای توسعه این موضوع باید حمایت وپشتیبانی سازمان را نیز داشتهباشیم. باید تلاش شود فضای این فرهنگرا ایجاد کنیم. این کار از طریق حمایت از سوی سازمان میراث فرهنگیامکان‌پذیر است. سازمان میراث‌فرهنگی باید موانعی را که برای فروش وعرضه صنایع‌دستی وجود دارد، برطرف کند یکی دیگر از مشکلاتی کهبرج‌سازان از آن به عنوان مانعی دربرابر بهره‌گیری از صنایع‌دستی دربرج‌ها یاد کردند، سرعت کم تولید صنایع‌دستی و تولید غیرانبوه بود. بهباور این فعالان صنعت ساختمان، شرکتی که روی مبلمان ایرانیسرمایه‌گذاری و تولیدات را خریداری و ارتباط بین خریدار و فروشنده راایجادکند، وجود ندارد. از این رو، ساختمان‌ساز نمی‌تواند حوصله کند تایک هنرمند ۳سال روی کاری که انجام می‌دهد، زمان بگذارد؛ چون پروژهباید طبق برنامه زمان‌بندی به پایان برسد. بنابراین واسطه‌ها در این زمینهمی‌توانند بسیار کمک کنند. پیشنهاد آنها در این زمینه آن بود که پروژه«خانه‌های‌ایرانی» در تمام استان‌ها اجرایی شود و کمپانی‌ها در آنسرمایه‌گذاری کنند که بزرگ‌ترین کمک به صنایع‌دستی خواهدشد.  شفیعینیز از دیگر فعالان حوزه ساختمان‌سازی با اشاره به اینکه مسیر باید ازابتدا تعریف شود، اظهار کرد: «باید معماری ایرانی را اجرا کنیم تا امکاناستفاده از صنایع‌دستی فراهم شود. معمارهای ایرانی که به روز کارمی‌کنند بسیار می‌توانند در این مسیر به ما سازنده‌ها کمک کنند وایده‌های بهتری در این مسیر ارائه دهند. بنابراین باید ابتدا معماری رااحیا کنیم رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیزدر این نشست با اعلام این خبر که  امسال برای رواج استفاده ازصنایع‌دستی در برج سازی اولین جشنواره کاربرد صنایع‌دستی درصنعت ساختمان راه اندازی می شود، گفت: «همه ما باید کمک کنیم تاصنایع‌دستی روند رو به رشد خود را طی کند و به فراموشی سپرده نشود. امروز در کشور ما ۲۹۵ رشته صنایع‌دستی تولید می‌شود، اما مهم‌ترینموضوع در این حوزه ادامه تولید صنایع‌دستی، بازاریابی و فروش اینتولیدات استبه گفته علی‌اصغر مونسان یکی از بخش‌های خوبی کهمی‌تواند به حوزه صنایع‌دستی کمک کند، ساختمان‌سازی است، به‌ویژه درساختمان‌سازی فاخر می‌توان از صنایع‌دستی فاخر ایرانی استفاده کرد. این اقدام علاوه‌بر بعد اقتصادی در بعد مسوولیت اجتماعی نیز برایافرادی که در عرصه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند دارای مزیت است.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه‌داد: «سازمان میراث‌فرهنگی در حوزهبازاریابی برای صنایع‌دستی فاخر و همچنین تجاری‌سازی اقدامات جدیو مهمی را در دستور کار دارد. علاوه‌بر این باید استفاده از صنایع‌دستیکاربردی را در میان عامه مردم موردتوجه قرار داد چراکه در بخش کاربردینیز تولیدات بسیار خوب و باارزشی وجود داردپویا محمودیان، معاونصنایع‌دستی کشور نیز در این نشست بر حمایت سازمان میراث‌فرهنگی،صنایع‌دستی و گردشگری از برج‌سازانی که از صنایع‌دستی در برج‌هایخود استفاده می‌کنند تاکید کرد و وعده داد که این سازمان حلقه اتصالمیان برج‌سازان و هنرمندان باشد. ادامه‌دار بودن این جلسات و کارگروه‌هابا حضور فعالان حوزه صنایع‌دستی و برج‌سازان و ساختمان‌سازها درکنار ایجاد شرایط مساعد و حمایت از سوی سازمان‌ها، ارگان‌ها ومسوولان ذی‌ربط می‌تواند این امید را ایجاد کند که روزی در ساختمان‌هایتازه‌ساز شهر روح هنر ایرانی جریان پیدا کند.

اشتراک گذاری