گزارش خبری چیست؟

گزارش خبرى:
گزارش از رویداد و حادثه، سخنرانیها، کنفرانس ها، مجامع و مراسم مختلف، گزارش درباره خبرى که اتفاق افتاده یادر شرف وقوع است یادر آینده اتفاق خواهد افتاد…
گزارش خبرى در واقع شکل گسترش یافته خبر است که در خلال آن، مخاطب با جزئیات بیشتر در موردکم وکیف یک رویداد یا موضوع آشنا می شود. علت و چگونگى آن را درمی یابد و از طریق آن حس کنجکاوى و شوق دانستن را در خود، ارضاء می کند، خلاءهاى اطلاعاتى خود را درباره رویداد یا حادثه یاموضوع، پر می کند و به این وسیله آگاهی هاى لازم را به دست می آورد.
این نوع گزارش معمولاً زمانى تهیه می شود که خبر اولیه در مورد یک موضوع یا رویداد و حادثه اعلام شده اما قادر نیست نیاز اطلاعاتى مخاطب را برطرف کند.
بنابراین گزارش خبرى ضمن آنکه از نظر نثر و شیوه نگارش تفاوت هایى قابل توجه با خبردارد اما درونمایه اصلى آن را عناصر و ارزشهاى خبرى تشکیل می دهند که به صورت جامع و با تشریح و تحلیل آنها به ویژه با پرداختن بیشتر به دو عنصر «چرا» و «چگونه»، تهیه شده است.
نثر در این قبیل گزارش، تا جایى که لازم است از توصیف و تصویرپردازى بهره می برد و طبعاً در نگارش آن،قالبهاى خشک خبر شکسته می شود و گزارش چیزى بیش از پرداختن صرف به عناصر خبرى به صورت محدود و غیرتشریحى وموجز است…
لید گزارش خبری:
لید در این قبیل گزارشها از توضیح صرف و خشک عناصر خبر تبعیت نمی کند، نثر توصیفى و منعطفى دارد وکشش و جاذبه لازم را در بطن خود داراست.
در عین حال گفتنى است که گزارش خبرى همیشه پس از اعلام یک خبر کوتاه و ایجاد نیاز و شوق عمومى به دانستن اطلاعات بیشتر، تهیه نمی شود. بسیارى اوقات ممکن است ذکر یک خبر از ابتدا در قالب گزارش خبرى صورت گیرد و اساساً توصیه می شود که گزارشگران و خبرنگاران تا آنجا که امکان دارد خبرهاى خود رابه صورت گزارشهاى خبرى کوتاه که هیچگاه لازم نیست حجم زیادى را به خود اختصاص دهند، تهیه کنند.
البته این کار زمانى میسر است که خبرنگار امکان دستیابى به اطلاعات کافى، جزئیات یک واقعه یا موضوع واستفاده از مشاهدات و تجربیات و گفت وگوهاى لازم براى کسب خبر را داشته باشد…
یکى از راههاى موفقیت در تهیه گزارشهاى خبرى مراجعه و حضورگزارشگر در صحنه، تماس و ارتباط با همه منابع ذیربط و کسب اطلاعات دقیق واقعى همراه با استفاده از نقل قولها، مصاحبه ها، آمار و ارقام، توصیف وتشریح در حد اقتضاى موضوع است…
تیتر گزارش خبری:
تیتر گزارش خبری حتی الامکان کوتاه باشد
دارای فعل باشد
منفی نباشد (زمانی می توانیم از تیتر منفی استفاده کنیم که انجام نشدن فعلی، خبر محسوب شود)
علامت سوال یا تعجب نداشته باشد
زمان افعال تیتر گزارش خبری، معمولا، حال ساده است
در مجموع می توان گفت تیتر گزارش خبری، همان ویژگی های تیتر خبر را داراست.

اشتراک گذاری