حذف کودکان کار و تکدي‌گري ممکن نيست

معاون مشارکت اجتماعي سازمان اموراجتماعي وزارت کشور، گفت: حذف کامل کودکان کاروتکدي گري ممکن نيست.به گزارش مهر، اکبري درپاسخ به اينکه شهردارتهران عنوان کرده که تکدي گري را درتهران درسال آينده به صفرمي رساند، اظهارداشت: واقعيت اين است که اين موضوع بسيارمورد تأکيد همه دستگاه ها
است وهمه دستگاه ها دراين زمينه پاي کارآمده اند تا مشکلات وآسيب ها را کاهش دهيم.وي افزود: با اين حال به دليل زايشي که اين قضيه دارد نمي توانيم بگوييم تکدي گري وبحث کودکان کاريک روزبه اتمام مي رسد. براي چنين وعده اي نيازاست همه معضلات پايه اي مرتفع شود وزيرساخت هاي لازم ايجاد گردد.اکبري تأکيد کرد: با اين حال اينکه اراده جدي براي تحقق اين موضوع داشته باشيم پسنديده وخوب است وبايد همه دستگاه ها وبه ويژه رسانه به صورت مصرانه پاي کاربيايند.وي درادامه بابيان اينکه آماردقيقي ازکودکان بازمانده ازتحصيل نداريم، خاطرنشان کرد: آمارکودکان بازمانده ازتحصيل براساس شناسايي آنها ازروي کارت ملي است، اما کودکان بسياري داريم که هويت ثبت شده ندارند لذا قرارشد با همکاري دستگاه هاي ذيربط اين آماراستخراج وتا سه هفته ديگرمشخص شود.اکبري گفت: ما به دنبال مشارکت حداکثري سازمانهاي مردم نهاد دربحث مداخله گري درحوزه اجتماعي هستيم تا همه سازمانها ونهادها را پاي کاربياوريم.

اشتراک گذاری