حدود ۷۵ درصد از کودکان معتاد در کشور از والدین معتاد متولد می شوند

دکتر رضا جعفری در برنامه هاشور رادیو گفت و گو با موضوع بررسی طرح اورژانس اجتماعی مدارس با بیان اینکه همه افراد و دانش آموزان دارای سو مصرف مواد مخدر در جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار ندارند افزود : وظیفه نگهداری افراد بی سرپرست و بد سرپرستی که نیازمند اقامت موقت هستند در زمینه درمان اعتیاد بر عهده سازمان بهزیستی است.
وی گفت : هم اکنون حدود ۵ و نیم درصد از کودکان دچار سوء مصرف مواد مخدر دارای والدین معتاد هستند.
مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اقدامات این سازمان در تمامی حوزه ها یک پارچه و فراگیر است افزود : تمرکز صرف بر درمان کودکان دچار سوء مصرف مواد مخدر بدون توجه به والدین معتاد آن ها مفهوم توانمندسازی فراگیر را خدشه دار می کند.
وی با بیان اینکه در آمارهای مربوط به آسیب های اجتماعی عمق آسیب مهم تر از تعداد است گفت : توانمندی کودکان یک کشور بر اساس استانداردهای بین المللی عامل موثری در توسعه یافتگی یک کشور به شمار می آید.
جعفری با اشاره به شمار مادران معتاد در کشور، عنوان کرد: حدود ۷۵ درصد از کودکان معتاد در کشور از والدین معتاد متولد می شوند.
وی با اشاره به این که سازمان بهزیستی کشور همواره به دنبال توسعه مراکز درمانی خود است، اظهار داشت: سازمان بهزیستی در مواجهه با مادر و کودک معتاد سعی می کند روند درمانی مادر و فرزند را به صورت همزمان پیش برده و دوره های درمانی را به صورت یکسان برگزار کند، چرا که حضور مادر قوت قلب و امنیت روانی خوبی به فرزند می بخشد.
مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه گفت : هم اکنون مرکز «خانه مادر و کودک» در شهر تهران با ورود به عرصه درمان همزمان مادر و کودک به صورت آزمایشی در مشغول به فعالیت است.
وی با اشاره به این که اعتیاد در کودک مثال بارز خشونت است، عنوان کرد: الگوگیری و برداشت ذهنی کودک از اعمال والدین معتاد روند زندگی آن کودک را در مسیری مملو از آسیب های مختلف قرار می دهد.

اشتراک گذاری